Nazir (Pengelola Wakaf)

Dr. Tgk. H. M. Yasir Yusuf, MA

Ketua

Tgk. H. Irawan Abdullah, S.Ag

Anggota

Subhan M. Isa, S.Ag, MA

Anggota

Muhibbudin, SH, MH

Anggota

Abdul Khalid, SH

Anggota